ബുദ്ധൻ

അവളെ ചുംബിക്കുന്നതിന്റെ
മൂന്നാമത്തെ നിമിഷത്തിൽ
എന്റെ ഉള്ളിലാരോ
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

“ശംഖിന്റെ പുറം കൗതുകങ്ങളിൽ
മനസ്സ് കുടുങ്ങരുത്.
അതിൽ ഓംകാരമുണ്ട്,
ധ്യാനിക്കുക. "

ചുംബനത്തിനിടയിൽത്തന്നെ
ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്നു.
അവൾ നിന്നടം വെളിച്ചം മാത്രം.

അടുത്ത നിമിഷമെനിക്ക്
മനസ്സിലായി, വെളിച്ചത്തെയാണ്
ഞാൻ നുകർന്നത്.

അങ്ങനെ അവളെന്ന വെളിച്ചം
നിറഞ്ഞ ഞാൻ,
ബുദ്ധനായി.


Read More