ഞാനും നീയും ഒരേ ആകാശത്തിന് കീഴെയുള്ള കാലത്തോളം നമ്മുക്കിടയിലെ മഹാസമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല!