ക്രിസ്തുമസ് കരോള്‍ ഗാനങ്ങള്‍

1.യഹൂദിയായിലെ ഒരുഗ്രാമത്തിൽ‍

2.പുല്‍ക്കുടിലില്‍ കല്‍ത്തൊട്ടിയില്‍

3.കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു

4.ഇന്നുരാവിൽ കുഞ്ഞാറ്റകിളികളും

5.മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ പൊന്നോമനെ

6.സം… സം… സംപ്രമായ്…

7.മിന്നാമിന്നിപോലെ…

8. ഇന്നിതാ വിൺസുതൻ…

9. രാജാവിൻ‍ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നു…

10. ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രി…

11. ദൈവം പിറക്കുന്നു…

12. പുൽക്കുടിലിൽ…

13. ബേതലേം പുരിയിലായ്

14. മഞ്ഞു വീണ മാമലകൾ

     

1.യഹൂദിയായിലെ ഒരുഗ്രാമത്തിൽ‍

യഹൂദിയായിലെ ഒരുഗ്രാമത്തിൽ‍
ഒരുധനുമാസത്തിൻ‍ കുളിരുംരാവിൽ
രാപർത്തിരുന്നുരചപാലകർ‍
ദേവനാദംകേട്ടു ആമോദരായ്….

വർണ്ണരാജികൾ‍ വിടരുംവാനിൽ‍
വെള്ളിമേഘങ്ങൾ‍ ഒഴുകുംരാവിൽ‍
താരകാരാജകുമാരിയോടൊത്തന്നുതിങ്കൾകലപാടി ഗ്ലോറിയ..
അന്നുതിങ്കൾകലപാടി ഗ്ലോറിയ..
താരകം തന്നെ നോക്കീ ആട്ടിടയർ നടന്നു (2)
തേജസ്സു മുന്നിൽക്കണ്ടു അവർ‍ ബേതലേം തന്നിൽ‍ വന്നു(2)
രാജാധിരാജന്‍റെ പൊൻതിരുമേനി (2)
(വർണ്ണരാജികൾ‍ വിടരും..)

മന്നവർ‍ മൂവരും ദാവീദിൻ‍ സുതനേ.. (2)
കണ്ടുവണങ്ങിടുവാൻ‍ അവർ‍ കാഴ്ചയുമായ് വന്നു (2)
ദേവാദി ദേവന്‍റെ തിരുസന്നിധിയിൽ‍ (2)
അവർ‍ കാഴ്ചകൾ‍ വച്ചുവണങ്ങി (യെഹൂദിയായിലേ…)
(വർണ്ണരാജികൾ..)

2.പുല്‍ക്കുടിലില്‍ കല്‍ത്തൊട്ടിയില്‍

പുല്‍ക്കുടിലില്‍ കല്‍ത്തൊട്ടിയില്‍
മറിയത്തിന്‍ പൊന്‍ മകനാ‍യി
പണ്ടൊരു നാള്‍ ദൈവസുതന്‍
പിറന്നതിന്‍ ഓര്‍മ്മ ദിനം (2)

പോരു മണ്ണിലെ ഇടയന്മാരെ
പാടൂ വിണ്ണിലെ മാലാഖകളേ (2)
പാടൂ തംബുരുവും കിന്നരവും താളവുമായ് (പുല്‍ക്കുടിലില്‍…)

മെല്‍ഷ്യരും കാസ്പരും
ബെത്തസറും വാഴ്ത്തും
രക്ഷകരില്‍ രക്ഷകനാം
മിശിഹാ പിറന്ന ദിനം (പോരൂ മണ്ണിലെ..)

ഭൂമിയില്‍ ദൈവമക്കള്‍
നേടും സമാധാനം
ഉന്നതിയില്‍ അത്യുന്നതിയില്‍
ദൈവത്തിനു മഹത്വം (2) (പോരൂ മണ്ണിലെ..)

3.കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു

കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു
മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി
കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു
ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്നു (2) കണ്ണും കണ്ണും

ആകാശവീഥിയിൽ മാലാഖാമാരവർ
സ്നേഹത്തിൻ നിറകുടമായ്
തരാട്ടുപാടി ഉറക്കീടുവനായി
മനതാരിൽ നിനച്ചിരുന്നു (2)

ഇത്രനല്ല സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനെ
മെല്ലെ രാവിൽ പാടിസ്തുതിക്കാം (2)

കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു…..

ജീവന്റെ പാതയിൽ കാരുണ്യകനവായ്
കരുണാർദ്രൻ അലിഞ്ഞദിനം
ആലോലംമാട്ടി ലാളിച്ചിടുവാനായ്
കൃപയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു (2)

ഇത്രനല്ല സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനെ
മെല്ലെ രാവിൽ പാടിസ്തുതിക്കാം (2) കണ്ണും കണ്ണും

4.ഇന്നുരാവിൽ കുഞ്ഞാറ്റകിളികളും

ഇന്നുരാവിൽ കുഞ്ഞാറ്റകിളികളും കാട്ടുപൂവും കഥപാടുന്നേ (2)
താരാപദം…..താരാപദം താലോലിക്കാൻ നാഥനേ
മാലാഖമാർ വരവേൽക്കുന്നു (2) (ഇന്നുരാവിൽ)

ഈ നല്ല രാത്രിയിൽ ഈ യാമത്തിൽ
ഈറനാം മേഘങ്ങൾ കൈകോർക്കുമ്പോൾ (2)
ബേതിലേം എന്നൊരു പുൽക്കൂട്ടിലിൽ
രാജാധിരാജൻ അവതരിച്ചു
കുഞ്ഞാടുകൾ………..
കുഞ്ഞാടുകൾ കൂത്താടുന്നുനാഥനേ
കുഞ്ഞിളം കുഞ്ഞിക്കാ-റ്റീണo പാടി (2) (ഇന്നുരാവിൽ)

പൂത്തിങ്കൾ പൂമാല ഏകുന്നിതാ
പൂവായപൂവെല്ലാം പൂക്കുന്നിതാ
ഈ രാത്രി വെണ്മേഖം ചാഞ്ചാടുമ്പോൾ
ഇളംകാറ്റിൽ കിങ്ങിങ്ങി ആടുംപോലെ…
താരാപദം…..
താരാപദം വരവേൽക്കുന്നു നാഥനേ
മാലാഖമാർ വണങ്ങീടുന്നു

(ഇന്നുരാവിൽ)(2) താരാപദം….

5.മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ പൊന്നോമനെ

മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ പൊന്നോമനെ
നിന്നെ കാണാൻ കൊതിച്ചൊരു നാളിൽ
മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന താഴ്വരയിൽ
ഒരു ജീവന്റെ കളിയാട്ടമായ്
മുത്തേ മുത്തേ ചക്കര മുത്തേ (2) മുത്തേ മുത്തേ

ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും താരകങ്ങൾ പാടി
രാജാധി രാജാവിവൻ
സ്നേഹത്തിൻ തൂലിക മന്നിൽ ചലിപ്പിച്ച
ദൈവാധിദൈവമിവൻ (2)

മണ്ണിൽ സ്നേഹം എന്നും വാരി ചൊരിഞ്ഞിടും
സ്വർഗ്ഗീയ നായകനായ്
മുത്തേ മുത്തേ ചക്കര മുത്തേ (2) മുത്തേ മുത്തേ

താഴെ ഇന്നു മന്നിൽ മാലോകരെല്ലാം
അലിവേറും നാഥനായ്
കൈത്താളമോടെ വൈക്കോലുകൊണ്ടൊരു
പുൽക്കൂട് പണിതിരുന്നു (2)

സ്വർണ്ണ വർണ്ണം ഏറും പുൽക്കൂട്ടിൽ വാഴുന്ന
ഉലകിന്റെ അധിപതിയെ
മുത്തേ മുത്തേ ചക്കര മുത്തേ (2) മുത്തേ മുത്തേ

6.സം… സം… സംപ്രമായ്…

ക്ഷിപ്രം അക്ഷണം ദൂതരങ്ങാകാശത്തിൽ (2)
പാട്ടുകൾ പാടീടുന്നു ജയമോടെ (2)
ആട്ടിടയർ കൂട്ടവും താനേ (2)
കാട്ടിയ വെളിച്ചവും കണ്ടുടനുണർന്നു (2)

സം… സം… സംപ്രമായ്… സംഗമിക്കും തിങ്കളായ് (2)
നസറായൻ പശുക്കൂട്ടിൽ പിറന്നൊനേ (2)
തത്താ…മയിലുകൾ കുയിലുകൾ ആകാശത്തിൽ (2)
ഓർത്താടി പാടീടുന്നു ജയമോടെ (2)

പുത്തനായീ…തത്തകൾ സ്തുതിയേ (2)
പൂർത്തിയായികേട്ടതും അതിശയമേ (2)
(സം…സം…സംപ്രമായ്…) (2)

(നസറായൻ….) (2)

7.മിന്നാമിന്നിപോലെ…

മിന്നാമിന്നിപോലെ മിന്നിത്താരമെങ്ങും
കണ്ണീരിന്‍റെ മണ്ണിൽ മന്നാപെയ്തുവല്ലോ
(മിന്നാമിന്നി)

ആഹാ…..ഉന്നതനെ വാഴ്ത്തീടാം ഉച്ചസ്വരത്തോടെ
ഓഹോ…..ഭിന്നതയാം ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിനുറുങ്ങട്ടെ
(ആഹാ….)

മിന്നിത്താരമെങ്ങും മിന്നാമിന്നിപോലെ
മന്നാപെയ്തുവല്ലോ കണ്ണീരിന്‍റെ മണ്ണിൽ…

ഇമ്മാനുവേലിന്‍റെ സ്നേഹം തേടുമ്പോൾ
സമ്മാനം നേടുന്നു മണ്ണിൽ എല്ലാരും
കണ്ണോടുകണ്ണായി കാണാം നാമത്തെ
പുണ്യാഹം പോലെന്നും ഉള്ളിൽകാത്തീടാം…
എങ്ങും ക്രിസ്മസിൻ ആനന്ദം പൂന്തിങ്ങളായ്
എന്‍റെ കരളിന്‍റെ ഇരുൾമാറ്റി ഉണർവേകീടും (2)
(മിന്നാമിന്നി…)

8. ഇന്നിതാ വിൺസുതൻ…

ഇന്നിതാ വിൺസുതൻ ജാതനായി…
കന്യാമേരിതൻ കണ്മണിയായി…(2)
ഉന്നതവീഥിയിലധിമഹത്വം
മന്നിതിൽ മാനവർക്കതിസന്തോഷം(2)
ഭൂവതിൽ വാണിടും മർത്യരാകേ
ശാന്തി സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എന്നും എന്നും….
(ഇന്നിതാ…)

ചെമ്പകപ്പൂമര കൊമ്പുകളിൽ
അമ്പിളിക്കലനല്ലൊരൂഞ്ഞാലുകെട്ടി…(2)
ഇമ്പമായ് പാട്ടുകൾ മൂളിമൂളി
മന്ദമാരുതൻ ഊഞ്ഞാലിലാടി.

9. രാജാവിൻ‍ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നു…

രാജാവിൻ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നു
ദേവന്‍റെ ദേവൻ എഴുന്നള്ളുന്നു
മലർവീഥിയൊരുക്കി മാലാഖമാർ
പുൽമെത്തവിരിച്ചു ഇടയന്മാർ

ഹാലേലൂയ്യാ…….(3)
ഹാ…ലേ…ലൂയ്യാ….. (രാജാവിൻ …..) (ഹാലേലുയ്യ…)

കന്യാമറിയത്തിൻ‍ പുണ്യപുത്രൻ
കൈവല്യരൂപനായ് അവതരിച്ചു…..(2)
കാലിത്തൊഴുത്തിലേ കൂരിരുട്ടിൽ
കാലത്തിൻ‍ സ്വപ്നം തിളങ്ങിയല്ലോ…(2)…..
(രാജാവിൻ…) (ഹാലേലൂയ്യ…)

കിഴക്കുനിന്നെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ
കുഞ്ഞിളം പാദങ്ങൾ തൊഴുതുനിന്നു….(2)
കുന്തിരിക്കം കാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നു
മീറയും സ്വർണ്ണവും കൊണ്ടുവന്നു…(2)….

(രാജാവിൻ…) (ഹാലെലൂയ്യ…) } (2)

10. ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രി…

ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രി
പുൽക്കുടിലിൽ പൂത്തൊരുരാത്രി
വിണ്ണിലെതാരക ദൂതരിറങ്ങിയ
മണ്ണിൻ സമാധാനരാത്രി
ഉണ്ണിപിറന്നൂ…….ഉണ്ണിയേശുപിറന്നൂ……
ഉണ്ണിപിറന്നൂ ഉണ്ണിയേശുപിറന്നൂ (2) (ശാന്ത..)

ദാവീദിൻ പട്ടണംപോലെ
പാതകൾ നമ്മളലങ്കരിച്ചൂ (2)
വീഞ്ഞുപകരുന്ന മഞ്ഞിൽ മുങ്ങീ
വീണ്ടും മനസ്സുകൾ പാ-ടീ
ഉണ്ണിപിറന്നൂ…….ഉണ്ണിയേശുപിറന്നൂ……
ഉണ്ണിപിറന്നൂ ഉണ്ണിയേശുപിറന്നൂ (2) (ശാന്ത..)

കുന്തിരിക്കത്താ-ലെ-ഴു-തി
സന്ദേശഗീതത്തിൻ പൂവിടർത്തി (2)
ദൂരെനിന്നായിരം അഴകിൻ കൈകൾ
എങ്ങുമാശംസകൾ തൂ-കി
ഉണ്ണിപിറന്നൂ…….ഉണ്ണിയേശുപിറന്നൂ……

ഉണ്ണിപിറന്നൂ ഉണ്ണിയേശുപിറന്നൂ (2) (ശാന്ത..)

11. ദൈവം പിറക്കുന്നു…

ദൈവം പിറക്കുന്നു…മനുഷ്യനായി ബേത്ലെഹേമിൽ‍
മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന മലമടക്കിൽ‍..
ഹല്ലേലൂയാ..ഹലെലൂയാ (2)
മണ്ണിലും വിണ്ണിലും മന്ദഹാസംപെയ്യും
മധുരമനോഹര ഗാനം..
ഹല്ലേലൂയാ..ഹല്ലേലൂയാ..(2)
(ദൈവം പിറക്കുന്നു..)

പാതിരാവിൽ‍ മഞ്ഞേറ്റീറനായ്..
പാരിന്‍റെ നാഥൻ‍ പിറക്കുകയായ് (2)
പാടിയാർക്കൂ വീണമീട്ടൂ…
ദൈവത്തിൻ‍ദാസരെ ഒന്നുചേരൂ (2)
(ദൈവംപിറക്കുന്നു..)

പകലോനു മുൻപേ പിതാവിന്‍റെ ഹൃത്തിലെ
ശ്രീയേകസൂനുവാ-മുദയസൂര്യൻ‍ (2)
പ്രാഭവപൂർണ്ണനായ് ഉയരുന്നിതാ
പ്രതാപമോടിന്നേശുനാഥൻ‍ (2)
(ദൈവംപിറക്കുന്നു..)

12. പുൽക്കുടിലിൽ…

പുൽക്കുടിലിൽ കൽതൊട്ടിലിൽ
മറിയത്തിൻ പൊൻമകനായ്…
പണ്ടൊരുനാൾ ദൈവസുതൻ
പിറന്നതിൻ ഓർമ്മദിനം…
(പുൽക്കുടിലിൽ)

ഒരുമണ്ണിലെ ഇടയiന്‍-മാരേ
പടുവിണ്ണിലെ മാലാഖകളേ
പാടും കമ്പിയും കിന്നരവും താളവുമായ്..
(പുൽക്കുടിലിൽ)

13. ബേതലേം പുരിയിലായ്

ബേതലേം പുരിയിലായ്
വന്നുപിറന്നു ഉണ്ണിയേശു
ലോകപാപം നീക്കുവാനായ്
പാരിതിൽ മനുഷ്യനായ്
വന്നല്ലോ ഈ രാവിൽ നാഥൻ
മറിയത്തിൻ മകനായി മണ്ണിൽ (2)

പോയിടാം കൂട്ടരേ സ്വർല്ലോക നാഥന്റെ
ജനനത്തെ ലോകമെങ്ങും ഘോഷിച്ചീടാം (2)
തപ്പുതാള മേളമോടെ ഒത്തുചേർന്നു പാടിടാം
സ്വർഗ്ഗനാഥൻ ഭൂവിൽ വന്ന സംഗീതം
പാട്ടു പാടി ഘോഷിച്ചീടാം – ഇന്ന് –
ആർത്തുപാടി ഘോഷിച്ചീടാം (2)

രാജാധിരാജാവാം ശ്രീയേശുനാഥന്റെ
തൃപ്പാദം കുമ്പിട്ടീടാം (2)
ആമോദരായിന്നു ആനന്ദഗീതികളാൽ
സാമോദം വാഴ്ത്തിപ്പാടാം
(പോയിടാം കൂട്ടരെ)

അജപാലകരെല്ലാം ആഹ്ലാദത്താലിന്നു
നാഥനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു (2)
ശാസ്ത്രിമാർ മൂവരും കാഴ്ചകളർപ്പിച്ച്
രാജനെ വന്ദിക്കുന്നു
(പോയിടാം കൂട്ടരെ)

14. മഞ്ഞു വീണ മാമലകൾ

മഞ്ഞു വീണ മാമലകൾ…
മംഗളങ്ങൾ പാടുകയായ്…
വെള്ളി മേഘ തോരണങ്ങൾ…
വിണ്ണിലെങ്ങും പാറുകയായ്… (2)

അന്പെഴുന്ന കാലം. ഇമ്പമോടെ പാടാം
അങ്ങയുടെ ദൂതർ. തന്നതാണീ സമ്മാനം (2)
(മഞ്ഞു വീണ…)

പുഞ്ചിരിക്കും പൊന്നുമുഖം…
പുൽക്കുടിലിൽ കിടന്നു…
മാലാഖമാർ ഒത്തുകൂടി രാരിരാരോ പാടി..
പൂക്കാലം മഞ്ഞു പൂക്കാലം
മാലോകർക്കെല്ലാം പൂക്കാലം
മാലാഖമാർ പാടുന്നതോ… പാടുന്നു ഞങ്ങൾപാടുന്നു…
(മഞ്ഞു വീണ…. )

കാഹളങ്ങൾ കേട്ടിടാൻ കർണ്ണപുടങ്ങൾ

മാലാഖമാർ നൃത്തം തുള്ളി നിരന്നു നിന്നു

     


മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പാട്ടുകളും വിവിധ കാലങ്ങളിൽ വിവിധ മനുഷ്യർ എഴുതിയതാണ്. അവ വരും തലമുറക്ക് പകർന്ന് കൊടുക്ക മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ പാട്ടുകൾ എഴുതിയ കലാകാരന്മാർക്ക് നിറയെ സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വായനക്കാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.


Read More