പോയി അവൻ

തല ചുമരിൽ അടിച്ചപ്പോൾ അച്ഛന്റെ അദൃശ്യകരങ്ങൾ അവനെ ചേർത്ത്പിടിച്ചിരിക്കാം. അവനിനി കരയാതിരിക്കാൻ കൂടെക്കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കാം.

ഇനി അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാല്ലോ.. ആ നെഞ്ചിൽ തലവെച്ച് ഉറങ്ങാല്ലോ.. എന്നും അവൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ ജീവിക്കട്ടെ ഇനി.

അർഹത ഇല്ലാന്നറിഞ്ഞിട്ടും, മാപ്പ് അനിയൻകുട്ടാ. നിന്റെ ബാല്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ, നിന്നെ കൊന്ന ഈ ലോകം നിൻ്റെ ചിതയിലെരിഞ്ഞ് തീരട്ടെ.