മടങ്ങിവരവെന്നുള്ള പദം നിന്നോളം മനോഹരമാകുന്നത് നീ മടങ്ങി വരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുമ്പോളാണ്.