പ്രകാശം പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ഇടവഴികളിൽ നിമിഷാർദത്തേക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധനായിത്തീരാറുണ്ട്.