ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളേക്കാൾ ഉറക്കമിളച്ച് ഞാൻ ചുംബിച്ച ഓർമ്മകൾക്കാണ് അവളുടെ ഗന്ധമുള്ളത്.